dimarts, 8 de gener de 2008

DIRECCIO GENERAL DE QUALITAT AMBIENTAL

-TRANSCRIPCIÓ INTEGRA-

Generalitat de Catalunya
Departament de Medi Ambient
i Habitatge
Direcció General de Qualitat Ambiental

INFORME ACÚSTIC DEL PLA DIRECTOR DE L’AERÒDROM DE CALAF-SALLAVINERA

n/r 28/2006
s/r IAAR 1685-05

1. ANTECEDENTS

Petició del Servei de l’Entorn Natural de la Direcció General del Medi Natural, del Departament de Medi Ambient i Habitatge.

2. OBJECTE

Establir els requeriments acústics que ha de contemplar el Pla Director de l’Aeròdrom Calaf-Sallavinera.

3. METODOLOGIA

Anàlisi de la documentació presentada, d0’acord amb la llei 16/2002 de protecció contra contaminació acústica.

4. RESULTATS

D’acord amb la informació que s’ha disposat en el moment de l’anàlisi, Pla Director d’Aeroports de Catalunya, Pla Director de l’Aeròdrom de Calaf-Sallavinera, es defineixen les següents prescripcions tècniques a contemplar en l’Autorització Ambiental i en la Declaració d’Impacte Ambiental.:

Mesures per a la prevenció de la contaminació acústica

Modificació de l’orientació de la pista, atès que la configuració prevista en la informació presentada comportarà afectació de soroll sobre l’habitatge la Casanova i la zona urbana de Sant Pere Sallavinera.

En el seu defecte adoptar el recondicionament acústic de les construccions afectades compreses dins la zona de soroll, definida per la Isòfona Lamax80, en la condició de dia tipus i en l’escenari de la capacitat funcional de l’aeròdrom, en totes les edificacions d’ús sensibles al soroll: dormitoris, sales d’estar, menjadors, despatxos d’oficina, aules escolars o altres dependències assimilables.

El recondicionament, d’acord amb l’article 12 de la Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica, l’assumirà la societat que explota la instal·lació.

Barcelona, 16 de juny de 2006

La responsable d’Avaluació de Soroll i Vibracions
Maite Majó i Torrent
La cap del Servei de Vigilància i Control de l’Aire
Isabel Hernàndez i Cardona

Diagonal,523-525 08029BCN T934445000 Fax934197630